OHZ Osiek

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spółka z o.o.

KOWR logo

Dodano: 27.09.2022

Zaproszenie do składania ofert na badanie
sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2022 i za rok 2023

Zarząd Spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. z siedzibą:
32-608 Osiek, ul. Zamkowa 3, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i za rok 2023 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2022 i na rok 2023 powinna zawierać:

 1. informacje o firmie audytorskiej, w tym  o:
  • formie prowadzenia działalności,
  • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
  • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
  • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
  • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży, w której działa spółka (produkcja rolnicza);
 2. oświadczenia firmy audytorskiej o:
  • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
  • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
 3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2022 i rok 20231;
 4. wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. "termin do uzgodnienia" oferta nie będzie brana pod uwagę,
 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 7. oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 8. oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki,
 9. parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2022 roku2. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie "oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki". Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 845 83 45.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do dnia 19 października 2022 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 14 listopada 2022 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Kliknij tutaj, aby pobrać
treść tego ogłoszenia

w formacie PDF


1 zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.
2 Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

Nasza strona używa pliki cookies. Więcej informacji w  polityce cookies  

Rozumiem